Vedtægter for Westerbro-Linedance Forening

§1  FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED      

Foreningens navn er Vesterbro-Linedance forening. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.  

§2  Foreningens formål er at udbrede kendskabet til linedance og country musik og at skabe samvær, trivsel og glæde der tilgodeser med lem mernes behov og interesser.  

§3  Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har modtaget og accepteret Foreningens vedtægter, og har betalt kontingent til foreningen.      
Stk. 2. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.  

§4  Foreningens kontingent fastsættes på en generalforsamling og betales 1. gang årligt.  

§5  
Stk. 1. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist, kan  vedkommende slettes uden forudgående meddelelse.
Stk. 2. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af Foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold, som f.eks. forenings skadelig virksomhed, samt uhensigtsmæssig adfærd giver anledning hertil.
Stk. 4. Et medlem kan udmelde sig, hvis der foregår ting i foreningen som man ikke sympatiserer med.  

§6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden sommerferien og indkaldes såvel ved fremmøde til træningsaftener som skriftligt til medlemmer med e-mailadresser med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted.
Stk. 2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 uger før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag udsendes til medlemmerne, eller offentliggøres på træningsstedet senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk.3. Stemmeret har alle medlemmer, der har været indmeldt i minimum 1 sæson (det vil sige fra sæsonstart). Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer.
Stk. 4. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog vedtægtsændringer jfr. §11 og foreningens ophør §12. "Blanke" stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det.
Stk.5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:           
1. Valg af dirigent.           
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.           
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det indeværende år.           
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.           
5. Fastsættelse af kontingent.           
6. Valg af min. 1 bestyrelsesmedlem.            
7. Valg af bestyrelsessuppleant.            
8. Valg af revisor.            
9. Eventuelt.  
Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år, suppleanter for et år. Suppleanter der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 7. Dirigenten underskriver referatet.  

§7   Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden, og godkendt.        
Stk. 1. Formand og kasserer skal være økonomisk myndige.
Stk. 2. Formanden og et bestyrelsesmedlem skal være samme personer som formanden og kassereren i Westerbro-Linedance Club.        
Stk. 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.  

§8  Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
Stk. 2. Tegningsretten ved større dispositioner til en værdi over kr. 1.000,00 kræves hele bestyrelsens godkendelse.  

§9  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af besty relsen eller mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette.        
Stk. 2. Der indkaldes til generalforsamlingen senest 2 uger efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær  generalforsamling jvf. §6.  Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.  

§10  Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorer, forelægges den ordinære generalforsamling.  

§11  Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst         2/3 af stemmeberettigede medlemmer er tilstede og  stemmer for forslaget.  

§12  Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke 3/4 af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af Foreningen, indkaldes til en ny ekstra ordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.
Stk. 3. Ved foreningens ophør, opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter kom munalbestyrelsen foranlediger disse fordelt til almennyttigt ungdomsidrætsarbejde i kom munen.         

Foreningen er stiftet den: 1. august 2001  Vedtægterne er sidst revideret den: 12.juli 2008.

Ophavsret (c) 2019 Westerbro-Linedance